Se til finansbransjen når Norge skal digitaliseres

code-113611_640

This blog post was originally published in e24 (in Norwegian)

Når regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2016 er det øremerket 1 milliard kroner til digitalisering av offentlig sektor. Til tross en dobling fra fjorårets budsjett etterlyser IKT-Norge et mer helhetlig bilde og strategi for anvendelse av midlene fremfor stykkvise beløp til ulike IT-satsinger. Alternativet til en manglende samkjøring er i ytterste konsekvens et fragmentert bilde med proprietære løsninger som utfører samme oppgave i parallelle siloer, og en offentlig sektor som lager løsninger som konkurrerer med privat sektor.

I denne forbindelse er det verdt å se til finansbransjen og den omfattende digitaliseringen den har vært gjennom i flere tiår.

I likhet med offentlig sektor har finansnæringen et samfunnsoppdrag og kan omtales som en næring for andre næringer. I følge boken et kunnskapsbasert Norge er finansnæringen næringslivets blodomløp og bidrar med kapital, kompetanse og den nødvendige infrastrukturen som får vårt økonomiske system til å fungere. Norges har verdens mest kostnadseffektive finansielle infrastruktur for betalingsformidling med samfunnsøkonomiske kostnader som i prosent av BNP ligger langt under sammenlignbare land. I tillegg ligger produktivitetsveksten langt over øvrige næringer i fastlands-Norge og kan vise til en produktivitetsøkning nær 160 prosent i perioden 1990 til 2011. Denne produktivitetsveksten har i stor grad kommet kundene til gode gjennom reduksjon i rentemarginer, lavere og færre gebyrer, stabile og sikre IT-systemer og effektiv behandlingstid gjennom stor grad av selvbetjente og automatiserte løsninger. Et av de fremste eksemplene på økt prosesseffektivitet er boliglånsprosessen som har gått fra drøye to uker til 1-2 dager gjennom effektiv bruk av teknologi.

En av de viktigste suksessfaktorene er en robust felles infrastruktur som sikrer datautveksling og interoperabilitet som muliggjør både samhandling og konkurranse. Nå som finansbransjen står foran større endringer de neste fem år enn hva vi har opplevd de seneste 20 år til sammen ser internasjonal finansnæring til Norge for å lykkes med digital innovasjon gjennom samhandling. Det fremste eksemplet på dette er et konsortium ledet av teknologiselskapet R3, hvor 22 av verdens ledende banker har gått sammen for å utforske hvordan teknologien bak bitcoin kan benyttes til etablere en felles plattform, ikke ulikt samhandlingstanken i finansnæringen.

For å lykkes med digitaliseringen av Norge er det behov for å tenke verdikjeder på tvers av siloer og i styrke data- og informasjonsutveksling mellom offentlig og privat sektor. En robust og effektiv digital infrastruktur i offentlig sektor vil på lik linje med en effektiv finansiell infrastruktur komme både næringsliv og befolkning til gode.

Norge er allerede rangert som nummer 1 i verden når det kommer til digital infrastruktur, men digitalisering handler om mer enn bare infrastruktur for å understøtte gårsdagens prosesser. For å lykkes må tjenesteleveransene redefineres med utgangspunkt i bruker- og kundebehov og de mulighetene som skapes av ny teknologi fremfor begrenses av eksisterende strukturer og styringsmodeller.

Leave a Reply

Your email address will not be published.