64 tiltak for økt digitalisering av Norge

DSC_6923-Edit
Styringsgruppen i Digital21. Bilde: Tekna / Mikkel Moe

Regjeringen tok i industrimeldingen våren 2017 initiativ til etableringen av Digital21. Digital21 presenterer i denne strategien til sammen 64 tiltak som skal bidra til å løfte norsk næringslivs evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi i takt med digitaliseringen.

Digitalisering gir mange muligheter for et land som Norge. Digitalisering er gjennomgripende og berører alle sektorer og alle deler av næringslivet. Vi kan imidlertid ikke bli best i alt. Derfor foreslår Digital21 en styrket, målrettet og helhetlig satsing på de viktigste områdene – innen utdanning og kompetanseheving, forskning og virkemidler for innovasjon.

Anbefalingene bygger blant annet på arbeidet i seks ekspertgrupper, i tillegg til en bred dialog med mange interessenter. For å sikre god involvering av hele bredden av norsk næringsliv er det gjennomført innspillsmøter. Til sammen 600 personer fra ulike virksomheter har deltatt i møtene, som har vært avholdt på elleve steder rundt i hele landet. Dette har gitt viktige innspill til anbefalingene som presenteres i strategien.

De 64 anbefalte tiltakene er rettet mot fem hovedoppgaver:

  1. Sørge for cybersikkerhet – som et nødvendig premiss
  2. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase og utvikle ny næringsvirksomhet.
  3. Sikre tilstrekkelig kompetanse med riktig innretning
  4. Gjøre dataressurser tilgjengelig og utvikle en næringsrettet infrastruktur
  5. Utvikle et offentlig rammeverk som stimulerer innovasjon og digitalisering

Digital21 foreslår en sentrale satsing på fire strategiske teknologiområder som blir særlig viktige for Norge: kunstig intelligens, stordata, tingenes internett og autonome systemer. Tiltakene er gjennomgripende og omfatter blant annet:

  • Etablere sterke forskningssentre for næringsrettet digitalisering (FND) for å styrke disse fire områdene
  • Styrke forskning og utdanning innen IKT, og styrke IKT-moduler innen annen utdanning

Digital21 foreslår også at virkemiddelapparatet i sterkere grad må tilpasses næringslivets behov, ikke motsatt. Det betyr blant annet at forskning, utvikling og innovasjon må skje på tvers av tradisjonelle siloer. Digital21 anbefaler i tillegg å etablere one-stop-shops for hjelp fra virkemiddelapparatet og løsninger som er mer tilpasset tempoet i digitaliseringen. De nye løsningene skal ikke bare utvikles – de skal tas i bruk og gi ny verdiskaping.

Myndighetene har en helt sentral rolle i digitaliseringen av næringslivet. Det er avgjørende at myndighetene tenker på tvers av sektorer, og det er behov for tydeligere koordinering og styrking på tvers. I tillegg er det offentliges direkte stimulering av næringslivet vesentlig. Digital21 anbefaler tre hovedgrep i offentlig forvaltning:

  • regimet for innovative anskaffelser må styrkes og faktisk tas i bruk
  • det er behov for en digital regelvask og forenkling
  • offentlige data skal som hovedregel være tilgjengelige for næringsutvikling

Les hele strategien, samt delrapportene på digital21.no

Digital21 er et regjeringsoppnevnt utvalg som jobber med næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Styringsgruppen er bredt sammensatt, og har vært ledet av Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF. Mer enn 60 eksperter fra ulike deler av næringsliv, akademia og organisasjoner har vært involvert i arbeidet. DigitalNorway har ledet sekretariatet.

Seks ekspertgrupper har jobbet for utvalget, og gitt anbefalinger innen følgende områder: Cyber-sikkerhet, kompetanse, muliggjørende teknologier, forskning, utvikling og innovasjon, og offentlige rammeverk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.